N. medianus.

* Fra mediale og laterale fascikel i plexus brachialis (C6, C7, C8 og Th1)
* følger m. coracobrachialis sammen med a.brachialis og n.ulnaris
* i sulcus bicipitalis medialis sammen med a.brachialis og n.ulnaris
* i fossa cubiti ad mediale tilløbsvej under aponeurosis bicipitalis, sammen med a.brachialis
* mellem m.pronator terres`s to hoveder
* profund for m.flexor digitorum superficialis, afgiver gren til dybe muskellag
* midt på antebrachium (profund for m.flexor digitorum superficialis )
* radialt omkring fleksorsenerne profund for fleksorretinaklet
* deler sig i sine endegrene på hånden (ramus muscularis, nn. digiti communis og nn.digiti proprii)

 

Innerverer:

- muskulært: Antebrachiums fleksormuskler undtagen m.flexor carpi ulnaris og 1/2 M. flexor digitorum profundus, på hånden m.abd. pol. brev., m.opponens pol., m.flexor pol. og to radiale lumbricaler

- cutant: 3 1/2 finger radialt, incl. negleleje